Stanovy klubu

STANOVY
občanského sdružení
”Kérkonošská telechasa”

 

Čl. 1

Název a sídlo

 

Název: Kérkonošská Telechasa  (dále jen „sdružení“)

Sídlo:  Nerudova 940, 543 01 Vrchlabí

Symbol – logo sdružení:

 

                                      

Čl.2

Statut sdružení

 

           ·          Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.

           ·          Sdružení je právnickou osobou.

 

Čl. 3

Cíl činnosti sdružení

Hlavním cílem sdružení je sdružovat osoby se zájmem o lyžování - především telemark a outdoorové aktivity všeobecně za účelem propagace a popularizace telemarku v České republice prostřednictvím pořádání telemarkových závodů a festivalů a sportovních akcí.

Dalšími cíli sdružení jsou podpora sportovně založené mládeže, vzdělávání, předávání a rozšiřování zkušeností a dovedností v tomto sportovním odvětví, podpora sportovně kulturního vyžití mladých lidí a zapojení široké veřejnosti do sportovních aktivit s použitím telemarku, reprezentace klubu na akcích podobného zaměření pořádaných jinými kluby z České republiky a zahraničí.

Čl. 4

Členství

 

1)    Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

2)    O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.

3)    Členství vzniká dnem přijetí za člena.  Pro členy mladší 18ti let je nutný souhlas zákonného zástupce, který je informován a souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

4)    Členství zaniká:

                                   ·          dobrovolným vystoupením na základě písemného prohlášení,

                                   ·          úmrtím člena,

                                   ·          u právnické osoby jejím zrušením,

                                   ·          zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,

                                   ·          zánikem sdružení.

5)    Dokladem členství je potvrzení vydané radou sdružení/dokladem o členství

6)    je členský průkaz vydaný radou sdružení.

 

Čl. 5

Práva a povinnosti členů

 

Člen sdružení má právo:

           ·          účastnit se jednání členské schůze,

           ·          volit orgány sdružení,

           ·          být volen do orgánů sdružení,

           ·          obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

Člen má povinnost zejména:

           ·          dodržovat stanovy sdružení,

           ·          aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,

           ·          svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,

           ·          platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,

           ·          dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

 

Čl. 6

Orgány sdružení

 

Orgány sdružení jsou:

1)    valná hromada,

2)    rada sdružení,

3)    předseda,

 

Čl. 7

Valná hromada

 

1)    Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.

2)    Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.

3)    Valnou hromadu svolává sdružení minimálně jednou ročně na podnět rady sdružení nebo některého z členů.

4)    Valná hromada zejména:

                      ·                      rozhoduje o změnách stanov sdružení,

                      ·                      schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení,

                      ·                      rozpočet a roční závěrku hospodaření,

                      ·                      volí členy rady sdružení,

                      ·                      rozhoduje o počtu členů rady sdružení,

                      ·                      rozhoduje o zrušení členství,

                      ·                      rozhoduje o zrušení sdružení.

5)    Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

6)    Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

7)    Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.

 

Čl. 8

Rada sdružení

 

1)    Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.

2)    Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.

3)    Rada má nejméně 6 členů.

4)    Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně jednou ročně.

5)    Rada zejména:

                                   ·          volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,

                                   ·          koordinuje činnost sdružení,

                                   ·          svolává valnou hromadu,

                                   ·          zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,

                                   ·          rozhoduje o přijetí za člena sdružení.

6)    Předseda a místopředseda rady zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem.

7)    Předseda i místopředseda jsou jménem sdružení oprávněni jednat samostatně. Dále mohou jménem sdružení jednat písemně předsedou a místopředsedou pověření členové sdružení.

8)    K zajištění činnosti sdružení může rada zřídit kancelář sdružení.

9)    Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

10) Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

11) Jestliže se přes opakované nejméně dvojí/trojí svolání v průběhu 2měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada.

 

Čl. 9

Předseda

 

1)    Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada.

2)    Předsedu volí rada sdružení.

3)    Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.

4)    Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení.

 

 

Čl. 10

Zásady hospodaření

 

1)    Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2)    Zdroji majetku jsou zejména:

                                   ·          dary a příspěvky právnických a fyzických osob,

                                   ·          výnosy majetku,

                                   ·          členské příspěvky (pokud jsou vybírány),

                                   ·          dotace a granty.

3)    Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

4)    Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

 

Čl. 11

Zánik sdružení

 

Sdružení zaniká:

1)    dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady,

2)    rozhodnutím Ministerstva vnitra.

3)    Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

 

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

 

1)    Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.

2)    Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s  peticemi.

 

 

Ve Vrchlabí,  dne 29.11.2012

 

Přípravný výbor:

Tomáš Hájek

Tereza Bílková

Martin Bílek

Josef Ďuriš

 Stanovy v pdf